ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ประวัติผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ผดุง บุญชุม   

นายผดุง  บุญชุม
ตำแหน่ง  ครู คศ.2

 

 

การศึกษา

 • ประถมศึกษา  :  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม  (ทองประชานุเคราะห์)  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2538
 • มัธยมศึกษา  : โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2544
 • ปริญญาตรี  :  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิดถ์  ปีการศึกษา  2548
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปีการศึกษา  2557

 

ฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)

งานพิเศษ (นอกเหนือจากงานด้านการสอน)

 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2551 - 2555
 2. ธุรการงานวิชาการ 2552-2553
 3. ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  (เว็บไซต์โรงเรียน  และ  SIS)  2550 - 2552
 4. ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  2553
 5. ทีมพัฒนา  ตามโครงการ "พัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้"  ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
 6. หัวหน้างานทะเบียนนนักเรียน  2554
 7. หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2554 - 2556
 8. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  2/2556  -  ปัจจุบัน
 9. หัวหน้างานนิเทศการศึกษา  2/2556  -  ปัจจุบัน
 10. หัวหน้ากลุ่มงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา  2/2556  -  ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา  ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์

 1. www.ppu.ac.th โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
 2. www.krudung.com
 3. www.sc4.ppu.ac.th นักเรียน ม.5/1
 4. www.phrae-tso.com กกท.แพร่ (2550)
 5. http://school.obec.go.th/tlmschool โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (2551)
 6. www.comed45.ob.tc คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่นที่  3 (2553)
 7. http://wungyen.moobanthai.com/ เว็บไซต์หมู่บ้านไทย บ้านวังเย็น (2552-2553)
 8. www.edu.phraepao.go.th กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.แพร่ (2553)
 9. www.hmk.ac.th โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  จังหวัดแพร่ (2554)
 10. www.nwpl3.com โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ  จังหวัดพิษณุโลก (2553)
 11. www.adppu.com  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 368 หมู่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170  โทรศัพท์ 0-5464-7219 ต่อ  14  โทรสาร.0-5464-7219  เว็บไซต์ :    www.krudung.com
ติดต่อ :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook :
www.facebook.com/krudung

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper