e-Portfolio

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนช...

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภ...

การเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภ...

การผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยข้าพเจ้านายผดุง บุญชุม ตำแหน่ง...