e-Portfolio

การประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2563

ตามที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่ว...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรี...

การอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)

ตามที่หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท...

การอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง...

การอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบผ่านระบบออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย...